Aanbieden van scholing is een wettelijk verplichting

Aanbieden van scholing is een wettelijk verplichting

In de WWZ is geregeld dat de werknemer in staat moet worden gesteld om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De wetgever acht dit belangrijk voor het geval de functie van de werknemer komt te vervallen of de werknemer niet langer in staat is om zijn functie te vervullen.

De werkgever is verplicht om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn functioneren te verbeteren door middel van het laten volgen van een opleiding. Het aanbieden van scholing geldt ook in de situatie dat de functie van de werknemer komt te vervallen als gevolg van een reorganisatie.

Het zal nog moeten blijken hoe het scholingsartikel in de praktijk gaat uitpakken. Voor de werknemer is het een voordeel dat het recht op scholing nu wettelijk is vastgelegd. De werknemer kan zelf een verzoek voor scholing indienen bij de werkgever. Bijvoorbeeld als zijn baan op de tocht staat of wanneer hij slechte beoordelingen krijgt.

Ook als er ogenschijnlijk niets aan de hand is kan de werknemer een beroep doen op zijn scholingsrecht. Bijvoorbeeld omdat hij nooit/ weinig scholing heeft genoten. Werkgevers doen er verstandig aan om het scholingsbeleid tegen het licht te houden. Check ook of alle werknemers nog aan de gestelde functie eisen voldoen. Dit geldt zeker voor de wat oudere werknemer en/ of de werknemer met een langer dienstverband.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil stoppen vanwege het niet goed functioneren van de werknemer dan zal de rechter goed kijken of er een verbetertraject is gevolgd. Scholing zal onderdeel moeten zijn/ worden van het personeelsdossier. Denk dus na over het jaarlijkse opleidingsbudget en maak een opleidingsplan voor de gehele organisatie.

In een ontbindingsprocedure zal zeker aan de orde komen of de werknemer voldoende scholing heeft gehad. Als de werkgever hierin tekort is geschoten dan kan dit betekenen dat hij een hogere vergoeding aan de werknemer moet betalen dan de wettelijke transitievergoeding.