Nieuwe wetgeving in het kort

Nieuwe wetgeving in het kort

Eigen invulling aan de pensioenuitvoering

Er komt een nieuwe mogelijkheid om het pensioen voor werknemers te regelen; het APF (algemeen pensioenfonds). Via het APF kunt u profiteren van lagere uitvoeringskosten van de pensioenregeling.

 • Het APF geeft werkgevers de mogelijkheid om hun eigen pensioenregeling uit te voeren;
 • Binnen het APF kunnen verschillende regelingen van verschillende werkgevers naast elkaar uitgevoerd kunnen worden;
 • Grote keuzemogelijkheid zoals aansluiting zoeken bij andere regelingen of met werkgevers gezamenlijk een regeling opzetten binnen het APF;
 • Ook marktpartijen (zoals verzekeraars) mogen een APF oprichten om pensioenregelingen uit te voeren.
 • Geplande inwerkingtreding wetsvoorstel 1 januari 2016.

Werken na de AOW- gerechtigde leeftijd

 • Zes contracten binnen vier jaar mogelijk;
 • Recht op het minimumloon;
 • Loondoorbetaling bij ziekte 13 weken (nu nog 104 weken);
 • Re- integratieverplichtingen bij ziekte vervallen na 6 weken. Geen plan van aanpak nodig en geen inspanningen voor re- integratie tweede spoor / externe herplaatsing;
 • Standaard opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • Geplande inwerkingtreding wetsvoorstel 1 januari 2016

Wijzigingen Arbowet

De wijzigingen in de Arbowet moeten de positie van de bedrijfsarts versterken en de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroten. Er komt een second opinion van een tweede, onafhankelijke bedrijfsarts en de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker worden versterkt.

Het gaat om:

 • Minimumeisen voor een basiscontract met een arbodienst;
 • De Inspectie SZW (sociale Zaken en Werkgelegenheid) krijgt meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving;
 • Een concretere adviserende rol voor de bedrijfsarts;
 • De bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de Ondernemingsraad;
 • De positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners wordt sterker;
 • Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie;
 • Geplande inwerkingtreding wetsvoorstel 1 juli 2016