Wet AVG

Wet AVG

Wet AVG


Per 25 mei 2018 treedt de Europese privacy verordening in werking. Dit is de nieuwe Europese privacywet waarin expliciet geregeld wordt wat gegevensverwerkende bedrijven moeten vastleggen in een zogenoemde verwerkersovereenkomst. De wet vervangt de Nederlandse Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).


De wet verplicht ons als verwerker om met u als werkgever (verantwoordelijke) een verwerkersovereenkomst af te sluiten.


Eind april zullen wij u deze per mail toesturen. Het document kan vervolgens ondertekend worden door een tekenbevoegd persoon binnen uw organisatie en hierna worden geretourneerd.