Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

Regeling compensatie transitievergoeding per 1 april 2020

De ontwerpregeling met regels betreffende de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid (Regeling compensatie transitievergoeding) is door het ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd.


Om compensatie aan te kunnen vragen, moet een werkgever bij het UWV een aantal gegevens verstrekken.


Het UWV kan op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekken (compensatie) ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.


Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.


Regels voor de aanvraag


De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (structurele situatie), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (oude gevallen).


Hoogstens zes maanden na betaling vergoeding
Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding aangevraagd kan worden.


Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald dan kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling.


Er is voor gekozen om voor oude gevallen te regelen dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend. Op deze manier bedraagt de maximale termijn voor het indienen van een verzoek voor oude gevallen ook zes maanden, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze regeling.


Daarmee wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen werkgevers die vlak voor en werkgevers die vlak na 1 april 2020 een (transitie)vergoeding betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst om voornoemde reden. Als moment van betaling (het moment waarop de vergoeding door de werkgever aan de werknemer is verstrekt) is het moment bepalend dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.


Bron: salarisnet