Tweede ronde steunmaatregelen Covid-19

Tweede ronde steunmaatregelen Covid-19

Tweede ronde steunmaatregelen Covid-19


1) NOW 2.0: 

Onlangs is het tweede steunpakket “Noodmaatregel overbrugging werkbehoud” (NOW 2.0) verschenen, de NOW 1.0 regeling is met drie maanden verlengd tot en met 31 augustus 2020. Het tweede steunpakket heeft dezelfde methodiek als NOW 1.0. er zijn echter enkele nieuwe voorwaarden die hieronder puntsgewijs worden uitgewerkt:

 • De subsidie kan ook aangevraagd worden als je geen gebruik hebt gemaakt van NOW 1.0;
 • De aanvraag NOW 2.0 regeling kan tot en met uiterlijk 31 augustus 2020 ingediend worden;
 • Bij geen toepassing van subsidie NOW 1.0 mag de keuze gemaakt worden tussen de maanden juni, juli of augustus. Is de subsidie NOW 1.0 wel aangevraagd, dan moet de periode aansluiten op de periode die bij die aanvraag heeft gekozen;
 • Subsidie wordt berekend over het SV-loonsom van de maand maart 2020;
 • De NOW-regeling 1.0 was 90% van 130% (opslag voor werkgeverslasten en vakantiegeld) van driemaal de SV-loonsom januari 2020, te vermenigvuldigen met het percentage omzetverlies. iN de regeling NOW 2.0 is de opslag 140% in plaats van 130%. In deze 10% extra zijn ook andere doorlopende vaste lasten dan personeelskosten meegenomen;
 • In de nieuwe regeling worden ook voorschotten van 80% uitbetaald en deze aanvragen kunnen vanaf 6 juli 2020 ingediend worden;
 • Ook in de NOW 2.0 regeling wordt u gekort voor ontslag van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen, alleen zijn de voorwaarden enigszins veranderd.
 • De vennootschap van de werkgever, of binnen een concern verbonden vennootschap(pen), mag over het jaar 2020 geen aandelen inkopen of dividend uitkeren en er mogen ook geen bonussen aan directieleden en bestuurders worden uitgekeerd. Laat duidelijk zijn: uitkeringen over 2019 zijn wel toegestaan. Het verbod van dit punt geldt alleen als voor definitieve vaststelling van de NOW-subsidie een accountantsverklaring nodig is;
 • Voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring nodig voor bedrijven die een voorschot (80%) hebben ontvangen van € 100.000,- of meer en bij een definitief vastgestelde subsidie van ten minste € 125.000,- Bij kleinere omzetverliezen dient dit aannemelijk gemaakt te worden door een andere deskundige derde.

  Verder is er nog een aanpassing in de NOW-regeling 1.0. Als de SV-loonsom over de periode maart, april en mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari, dan wordt de definitieve subsidie anders berekend. De grondslag is dan de loonsom over de periode maart, april, mei 2020 en hierbij geldt dan wel dat de loonsommen over april en mei gemaximeerd zijn op de SV-loonsom over maart 2020. Deze aanpassing geldt niet alleen voor seizoens-bedrijven, maar voor alle werkgevers. Om deze reden is de uiterste datum voor de aanvraag verlengd naar 5 juni 2020.

  2) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO): 

  De TOZO vult het inkomen van zelfstandige ondernemers en DGA’s aan als hun inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Deze steunmaatregel is verlengt met drie maanden tot en met 31 augustus 2020.
  Wat gewijzigd is dat het uitkeringsrecht wordt getoetst aan het inkomen van de partner. Heeft deze partner voldoende inkomen, dan heeft de ondernemer geen aanspraak op een uitkering.
  Verder kan er ook nog steeds een bedrijfskrediet aangevraagd worden door zelfstandige ondernemers. Deze lening voor bedrijfskapitaal kan tot een bedrag van € 10.157,- aangevraagd worden, heeft u in TOZO 1.0 niet het maximale bedrag aan lening aangevraagd dan kan dit in TOZO 2.0 aangevuld worden tot het maximum.

  3) Tegemoetkoming vaste lasten MKB: 

  Als je als ondernemer in aanmerking komt voor de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) kun je onder voorwaarden een aanvullende tegemoetkoming krijgen. Het betreft een belastingvrije gift van € 4.000,- als de werkgever onder een bepaalde SBI-code (zie RVO-website) valt, een omzetverlies heeft van ten minste € 4.000,- en zijn doorlopende vaste lasten ten minste € 4.000,- zijn.
  De aanvullende tegemoetkoming is maximaal € 20.000,- over een periode van drie maanden en is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. Het omzetverlies dient tenminste 30% te zijn (in plaats van 20% NOW-regeling). Nadere regels hierover zullen nog bekend gemaakt worden.

  4) Verruiming uitstel van betaling van belastingschulden: 

  Er zijn voor bedrijven mogelijkheden om uitstel van betaling van belastingschulden te krijgen als zij door de coronacrisis in financiële problemen zijn of verwachten te komen. Er was al een uitstel van drie maanden, maar dit is verlengd geworden. Hiervoor geldt dan wel de aanvullende voorwaarden dat het bedrijf geen dividenden of bonussen mag uitkeren en ook geen aandelen mag inkopen. Indien het uitstel eindigt dan zal door de Belastingdienst een passende betalingsregeling worden aangeboden. Momenteel zijn nog niet alle regels hieromtrent vastgesteld.

  5) Crisispakket NL leert door: 

  Om de werkgelegenheid zo goed als mogelijk te behouden komt er naar verwachting voor de periode juli tot einde 2020 het crisispakket NL leert door. Het doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar kansrijk werk zullen moeten maken, te ondersteunen bij ontwikkeladviezen en online scholing met een focus op arbeidsmarktrelevantie loopbaanstappen. Dit geldt zowel voor werknemers, flexwerkers en zzp’ers. De details hierover worden op een later moment bekend gemaakt.

  6) Aanpassing percentage vrije ruimte voor de WKR: 

  Vanwege de corona is er besloten om voor het jaar 2020 de ruimte van de werkkostenregeling over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom te verhogen van 1,7% naar 3%. Over het meerdere blijft het percentage van 1,2% gelden.