Nieuws

 

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2017 (BELANGRIJK)

Per 1 juli 2017 wijzigt dit keer niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon maar ook het minimumjeugdloon.

Het wettelijk minimumjeugdloon heeft als doel het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdige werknemers.

Om aansluiting te zoeken bij veranderende maatschappelijke opvattingen en beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, wijzigt de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon stapsgewijs van 23 jaar naar 21 jaar.

 

Asscher schaft sectorverloning af

Uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen voor de sectorindeling sinds 24 mei 2017 niet langer ingedeeld worden in een bepaalde vaksector, maar alleen nog in sector 52 voor uitzendbedrijven.

Nieuwe VAR voor uw ZZP-er

De VAR is afgeschaft per 1 mei en vervangen door de Wet DBA. De toetsing of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking doet de belastingdienst voortaan op basis van een overeenkomst die de ZZP-er afsluit met zijn opdrachtgever.

Uitzondering ketenbepaling seizoenswerk

Minister Asscher heeft laten weten dat sectoren die te maken hebben met seizoensarbeid in de betreffende CAO’s afspraken kunnen maken over de “ketenbepaling” van de Wet Werk en Zekerheid. De zesmaandenregel mag in die gevallen terug naar drie maanden.

Verbod op inhoudingen premie zorgverzekering opnieuw uitgesteld

Het verbod op het inhouden van huisvestings- en zorgverzekeringskosten is opnieuw uitgesteld, tot 1 januari 2017. Daarnaast heeft minister Asscher kenbaar gemaakt dat er een uitzondering komt voor het verbod op deze inhoudingen. Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou dat verbod per 1 juli a.s. ingaan.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Ontslagregels AOW gerechtigde werknemers

Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt op dit moment nog dezelfde opzegtermijn als voor niet AOW-gerechtigde werknemers. Vanaf 1 januari 2016 is het niet langer van belang of de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. In alle gevallen bedraagt de wettelijke opzegtermijn van de AOW-gerechtigde werknemer één maand. Desgewenst kunnen de werkgever en de werknemer nog steeds een andere opzegtermijn overeenkomen.