Geplaatst op: 06-04-2021

WAB

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? 

De WAB is de laatste grote aanpassing in het arbeidsrecht. Het is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. De WAB heeft onder meer gevolgen voor de hoogte van de WW-premie, de transitievergoeding, de ketenregeling, de payrollmedewerker en de positie van flexibele krachten, zoals de oproepkracht.

De WAB uitgewerkt in de volgende maatregelen:

  • De ketenbepaling wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na 3 jaar (of na 3 tijdelijke contracten) recht op een vast contract.
  • De berekening van de transitievergoeding verandert; werknemers krijgen niet pas na 2 jaar de transitievergoeding als hun contract op initiatief van uw organisatie beëindigd wordt, maar meteen vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt de transitievergoeding straks niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. En werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, bouwen geen hogere transitievergoeding meer op.
  • De cumulatiegrond bij ontslag wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat u een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.
  • Uw organisatie moet telkens na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Daarnaast moet u een oproepkracht straks minimaal 4 dagen van tevoren oproepen. In de collectieve arbeidsovereenkomst kan van deze laatste maatregel worden afgeweken.
  • Payrollbedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
  • Werkgevers gaan een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen voor werknemers met een vast contact, met hierin een urenomvang dat schriftelijk is vastgelegd. Werkgevers gaan een hoge WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract*. De premiedifferentiatie per sector verdwijnt.
  • Op de loonstrook moet straks staan of de werknemer een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft en wat de omvang is van dat contract.


Wilt u weten welke invloed de WAB op uw onderneming heeft, of wilt u samen met ons bekijken hoe we uw organisatie zo goed mogelijk op de WAB kunnen aanpassen? Geen Punt! Neem dan contact met ons op.*Er zijn een aantal uitzonderingen op de hoofdregel, neem voor deze specifieke gevallen contact met ons op.  

Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan