Wijzigingen arbeidsrecht vanaf augustus 2022 Wijzigingen arbeidsrecht vanaf augustus 2022

Geplaatst op: 25-07-2022

Wijzigingen arbeidsrecht vanaf augustus 2022

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De EU-richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen, en tevens te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. De drie belangrijkste wijzigingen zijn: uitbreiding van de informatieplicht, kosteloos aanbieden van verplichte scholing en verbod op nevenwerkzaamhedenbeding.


Uitbreiding informatieplicht

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus, schriftelijk of electronisch en uiterlijk binnen een maand na aanvang van het dienstverband, aan hun werknemers informatie verstrekken inzake:

  • De plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht
  • De werk- en rusttijden
  • De vakantie- en verlofregelingen
  • Het opleidingsbeleid
  • De procedures bij ontslag en de opzegtermijn
  • Bij een onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren
  • Wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren (gebruikelijke arbeidstijd)
  • Of een arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is

Voor bestaande contracten geldt dat werknemers een verzoek kunnen indienen om bovenstaande zaken op te helderen. Werkgevers moeten hier binnen 1 maand na aanvraag duidelijkheid in verschaffen.


Aanbieden verplichte scholing

Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan een studiekostenbeding overeen te komen bij opleidingen die de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht is aan te bieden. Ook is in de wet opgenomen dat de tijd die met de scholing gemoeid is als arbeidstijd wordt aangemerkt. Indien mogelijk dient de scholing tevens plaats te vinden tijdens werktijd, of indien dit niet mogelijk is, wordt de scholingstijd als arbeidstijd aangemerkt waarover loon is verschuldigd. Met ingang van 1 augustus moet een verplichte scholing dus kosteloos worden aangeboden. Aangezien hierbij geen sprake is van overgangsrecht, zijn alle vóór 1 augustus overeengekomen bedingen voor terugbetaling van kosten voor verplichte scholing nietig.


Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus een objectieve rechtvaardiging hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden. Deze gronden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, overschrijding van de arbeidstijdenwet, bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Indien de werkgever geen goede reden kan aanvoeren, is het beding nietig. Het is niet noodzakelijk de objectieve reden in het nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen. Werkgever mag de rechtvaardiging ook geven op het moment dat zij daadwerkelijk een beroep doet op het beding.


Benadelings- en opzegverbod

Ook hebben de werknemers vanaf 1 augustus recht op extra bescherming. Als een werknemer zich op bovengenoemde rechten beroept, mag hij om die reden niet worden ontslagen of worden benadeeld.


Voorstel Wet Flexibel Werken

In deze wet is geregeld dat werknemers een verzoek kunnen doen tot aanpassing van de werkplek, arbeidsduur en arbeidstijden. Aanvullend is het voorstel tot uitbreiding van deze wet dat de werknemers tevens kunnen verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een vaste urenomvang in de arbeidsovereenkomst. De Eerste Kamer gaat eind september bepalen of zij ook akkoord zijn met deze wetswijziging.


Heeft u een vraag aan ons?
Hoe goed heb jij je HR zaken geregeld? Check het snel én vrijblijvend.
Naar de scan